FRÅN IDÉ TILL SKOLSTART

Vi leder, driver och ansvarar för processen hela vägen

Vi har en bred erfaren­het av upp­förandet av både för­skolor och skolor, och vår styrka är att vi tar hand om hela processen från mark­anskaffning till förvaltning av den färdiga fastig­heten.

För att lyckas med för­verk­ligandet av en ny för­skola eller skola krävs ett starkt team och ett nära sam­arbete med samt­liga inblandade. Vi har under våra år i branschen jobbat med flera olika entre­prenörer, arkit­ekter, kons­ulter och speci­alister och har därmed ett stort upp­arbetat kontakt­nät.

Steg för steg

Så här ser processen ut.

Idé och analys

Vid projektstart samverkar vi alltid med kommunen och tilltänkta skoloperatörer.

I vissa fall tävlar vi om projektet, i andra fall identifierar vi möjliga projektidéer utifrån behov och möjligheter inom ett geografiskt område.

Typiska aktiviteter är att studera demografi och ekonomiska förutsättningar samt att ta fram grova volymstudier.

Viktigt att fastställa är även detaljplanestatusen för den tilltänkta fastigheten.

Markanskaffning

Ett viktigt steg för att driva projektet vidare är att säkerställa att vi har rådighet över fastigheten, vilket vanligtvis sker med tecknande av ett tomträttsavtal eller genom direktköp.

Innan detta sker görs en nyckeltalskalkyl och ett investeringsbeslut tas.

I det fall fastigheten inte är detaljplanelagd påbörjas detaljplaneprocessen. Detaljplanen sätter ramarna och riktlinjerna för den konkreta projektutformningen.

i
AVTAL och upphandling

Tidiga överenskommelser och föravtal konkretiseras nu i skarpa avtal.

I och med detta tydliggörs ansvarsfördelningen i projektet.

Förutom bygglovet så inhämtas nu även övriga tillstånd och lov för projektets genomförande.

förprojektering

Förprojekteringen mynnar ut i ett samlat projekt­förslag.

Byggnaden och gården ut­formas i en aktiv dia­log med skol­operatören där utform­ningen skall stödja pedago­giken. I denna fas är arkitekten och till­tänkta entre­prenörer djupt engagerade. Flera specialist­funktioner är även involverade.

Redan här behandlas och beslutas fråge­ställ­ningar ur håll­bar­hets- och för­valtnings­pers­pektiv.

Projektkalkylen och tidplanen detaljeras och hyres­nivån fast­ställs.

Under hela fasen pågår en fort­satt dialog med kommunen som till slut leder till en formell bygg­lovs­ansökan.

produktion

Parallellt med detaljprojekteringen startar förberedande markarbeten på plats.

Husbyggnationen förbereds i takt med att grundläggningen genomförs.

Under hela produktionsskedet sker en kontinuerlig uppföljning av tider, kvalitet och kostnader. Kontinuerliga avstämningar görs med skoloperatören och eventuella justeringar av skolan eller förskolan görs.

Innan inflyttning besiktigas fastigheten för att säkerställa våra egna, hyresgästens och kommunens krav.

Och sedan – äntligen skolstart!

förvaltning

Förvaltningsorganisationen som varit delaktig under hela resan tar nu över ansvaret för fastigheten.

Långsiktiga målsättningar gällande bland annat kvalitet, prestanda och funktion mäts och följs upp.

Förvaltningsfasen präglas av personlig kontakt och nära dialog kring alla frågor och situationer som kan uppstå.

Vi ser till att allt fungerar som det var tänkt!

Idé och analys

Vid projektstart samverkar vi alltid med kommunen och tilltänkta skoloperatörer.

I vissa fall tävlar vi om projektet, i andra fall identifierar vi möjliga projektidéer utifrån behov och möjligheter inom ett geografiskt område.

Typiska aktiviteter är att studera demografi och ekonomiska förutsättningar samt att ta fram grova volymstudier.

Viktigt att fastställa är även detaljplanestatusen för den tilltänkta fastigheten.

Markanskaffning

Ett viktigt steg för att driva projektet vidare är att säkerställa att vi har rådighet över fastigheten, vilket vanligtvis sker med tecknande av ett tomträttsavtal eller genom direktköp.

Innan detta sker görs en nyckeltalskalkyl och ett investeringsbeslut tas.

I det fall fastigheten inte är detaljplanelagt påbörjas detaljplaneprocessen. Detaljplanen sätter ramarna och riktlinjerna för den konkreta projektutformningen.

förprojektering

Förprojekteringen mynnar ut i ett samlat projekt­förslag.

Byggnaden och gården ut­formas i en aktiv dia­log med skol­operatören där utform­ningen skall stödja pedago­giken. I denna fas är arkitekten och till­tänkta entre­prenörer djupt engagerade. Flera specialist­funktioner är även involverade.

Redan här behandlas och beslutas fråge­ställ­ningar ur håll­bar­hets- och för­valtnings­pers­pektiv.

Projektkalkylen och tidplanen detaljeras och hyres­nivån fast­ställs.

Under hela fasen pågår en fort­satt dialog med kommunen som till slut leder till en formell bygg­lovs­ansökan.

i
AVTAL och upphandling

Tidiga överenskommelser och föravtal konkretiseras nu i skarpa avtal.

I och med detta tydliggörs ansvarsfördelningen i projektet.

Förutom bygglovet så inhämtas nu även övriga tillstånd och lov för projektets genomförande.

produktion

Parallellt med detaljprojekteringen startar förberedande markarbeten på plats.

Husbyggnationen förbereds i takt med att grundläggningen genomförs.

Under hela produktionsskyddet sker en kontinuerlig uppföljning av tider, kvalitet och kostnader. Kontinuerliga avstämningar görs med skoloperatören och eventuella justeringar av skolan eller förskolan görs.

Innan inflyttning besiktigas fastigheten för att säkerställa våra egna, hyresgästens och kommunens krav.

Och sedan – äntligen skolstart!

förvaltning

Förvaltningsorganisationen som varit delaktig under hela resan tar nu över ansvaret för fastigheten.

Långsiktiga målsättningar gällande bland annat kvalitet, prestanda och funktion mäts och följs upp.

Förvaltningsfasen präglas av personlig kontakt och nära dialog kring alla frågor och situationer som kan uppstå.

Vi ser till att allt fungerar som det var tänkt!