Vår process

Såhär ser processen ut

Vi har lång erfaren­het av upp­förandet av både för­skolor och skolor, och vår styrka är att vi tar hand om hela processen från mark­anskaffning till förvaltning av den färdiga fastig­heten. Vi återanvänder hela tiden vår kunskap och erfarenhet från projekt till projekt. Det kommer våra kunder och samarbetspartners tillgodo. Den repetitiva processen gör oss effektiva och idag bygger vi en förskola på ca 9-12 månader från bygglov till inflyttning och ca 12-15 månader för en skola.

Vi är konkurrenskraftiga och kan utifrån en effektiv organisation och process skapa ett stort värde för våra hyresgäster.

1. Idé & analys

Vid projektstart samverkar vi alltid med kommunen och tilltänkta skoloperatörer.

I vissa fall tävlar vi om projektet, i andra fall identifierar vi möjliga projektidéer utifrån behov och möjligheter inom ett geografiskt område. Typiska aktiviteter är att studera demografi och ekonomiska förutsättningar samt att ta fram grova volymstudier. Viktigt att fastställa är även detaljplanestatusen för den tilltänkta fastigheten.

2. Markanskaffning

Ett viktigt steg för att driva projektet vidare är att säkerställa att vi har rådighet över fastigheten, vilket vanligtvis sker med tecknande av ett tomträttsavtal eller genom direktköp.

Innan detta sker görs en nyckeltalskalkyl och ett investeringsbeslut tas.

I det fall fastigheten inte är detaljplanelagd påbörjas detaljplaneprocessen. Detaljplanen sätter ramarna och riktlinjerna för den konkreta projektutformningen.

3. Förprojektering

Förprojekteringen mynnar ut i ett samlat projekt­förslag.

Byggnaden och gården utformas i en aktiv dia­log med skol­operatören där utform­ningen skall stödja pedago­giken. I denna fas är arkitekten och till­tänkta entre­prenörer djupt engagerade. Flera specialist­funktioner är även involverade. Redan här behandlas och beslutas fråge­ställ­ningar ur håll­bar­hets- och förvaltnings­pers­pektiv.

Projektkalkylen och tidplanen detaljeras och hyres­nivån fast­ställs.

Under hela fasen pågår en fort­satt dialog med kommunen som till slut leder till en formell bygg­lovs­ansökan.

4. Avtal & upphandling

Tidiga överenskommelser och föravtal konkretiseras nu i skarpa avtal. I och med detta tydliggörs ansvarsfördelningen i projektet.

Förutom bygglovet så inhämtas nu även övriga tillstånd och lov för projektets genomförande.

5. Produktion

Parallellt med detaljprojekteringen startar förberedande markarbeten på plats. Husbyggnationen förbereds i takt med att grundläggningen genomförs och under hela produktionsskedet sker en kontinuerlig uppföljning av tider, kvalitet och kostnader. Kontinuerliga avstämningar görs med skoloperatören och eventuella justeringar av skolan eller förskolan görs.

Innan inflyttning besiktigas fastigheten för att säkerställa våra egna, hyresgästens och kommunens krav. Och sedan – äntligen skolstart!

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att ta kontakt med oss.