det här gör vi

Miljö, funktionalitet och hållbarhet med barnen i fokus

Vi är specialister på skolfastigheter och utvecklar, äger och förvaltar våra egna fastigheter.
Hela tiden återanvänder vi vår kunskap från projekt till projekt,
vilket kommer våra kunder tillgodo.

 

Skolfastigheter för framtiden

Varför Turako

Vi är specialister på skolfastigheter och återanvänder hela tiden vår kunskap och erfarenhet från projekt till projekt. Det kommer våra kunder tillgodo.

Den repetitiva processen gör oss effektiva och idag bygger vi en förskola på ca 9-12 månader från bygglov till inflyttning och ca 12-15 månader för en skola.

Vi är konkurrenskraftiga och kan utifrån en effektiv organisation och process skapa ett stort värde för våra hyresgäster. 

Turako är en långsiktig ägare med ett genuint intresse för verksamheten!

 

Bra skollokaler och gårdsmiljöer skapar samhällsnytta

Skollokalen med dess tillhörande gårdsmiljö är, tillsammans med bra lärare/pedagoger, den viktigaste parametern för en bra förskola eller skola. Behovet av nya skolor och förskolor är på många håll stort liksom behovet av att ersätta omoderna eller slitna lokaler.

Här ser Turako ett stort behov och kan med sin erfarenhet göra stor samhällsnytta. Därför har vi sedan starten fokuserat på samhällsfastigheter och i synnerhet förskolor och skolor.

Detta gör vi i nära samarbete med skolans operatörer, vilket ger oss en god förståelse för de förutsättningar – och speciella krav – som finns för barn och medarbetare i en skolmiljö.

 

Hållbarhet och resurseffektivitet

De skolmiljöer som Turako utvecklar ska på alla sätt vara långsiktigt hållbara och resurseffektiva. De ska ge den bästa arbetsmiljön för såväl barn och elever som pedagoger samt stödja den viktiga löpande verksamheten.

 

Det som behövs för att stimulera lärandet

Vi är måna om våra barn! Ett barn spenderar en stor del av sin vakna tid i skolmiljön, därför vill vi att den ska bli så trivsam och trygg som möjligt. Men det är inte bara fokus på lokalen som sådan. Det är minst lika viktigt med en trygg, rofylld men samtidigt utmanande och kreativ utemiljö som stimulerar lärandet. Tillsammans med våra duktiga och erfarna samarbetspartners tar vi fram den bästa slutprodukten för den specifika platsen och miljön.

 

Från idé till skolstart

Vi leder, driver och ansvarar för processen hela vägen

Vi har en bred erfaren­het av upp­förandet av både för­skolor och skolor, och vår styrka är att vi tar hand om hela processen från mark­anskaffning till förvaltning av den färdiga fastig­heten.

För att lyckas med för­verk­ligandet av en ny för­skola eller skola krävs ett starkt team och ett nära sam­arbete med samt­liga inblandade. Vi har under våra år i branschen jobbat med flera olika entre­prenörer, arkit­ekter, kons­ulter och speci­alister och har därmed ett stort upp­arbetat kontakt­nät.

 

Steg för steg

Så här ser processen ut.

Idé och analys

Vid projektstart samverkar vi alltid med kommunen och tilltänkta skoloperatörer.

I vissa fall tävlar vi om projektet, i andra fall identifierar vi möjliga projektidéer utifrån behov och möjligheter inom ett geografiskt område.

Typiska aktiviteter är att studera demografi och ekonomiska förutsättningar samt att ta fram grova volymstudier.

Viktigt att fastställa är även detaljplanestatusen för den tilltänkta fastigheten.

Markanskaffning

Ett viktigt steg för att driva projektet vidare är att säkerställa att vi har rådighet över fastigheten, vilket vanligtvis sker med tecknande av ett tomträttsavtal eller genom direktköp.

Innan detta sker görs en nyckeltalskalkyl och ett investeringsbeslut tas.

I det fall fastigheten inte är detaljplanelagd påbörjas detaljplaneprocessen. Detaljplanen sätter ramarna och riktlinjerna för den konkreta projektutformningen.

i
AVTAL och upphandling

Tidiga överenskommelser och föravtal konkretiseras nu i skarpa avtal.

I och med detta tydliggörs ansvarsfördelningen i projektet.

Förutom bygglovet så inhämtas nu även övriga tillstånd och lov för projektets genomförande.

förprojektering

Förprojekteringen mynnar ut i ett samlat projekt­förslag.

Byggnaden och gården ut­formas i en aktiv dia­log med skol­operatören där utform­ningen skall stödja pedago­giken. I denna fas är arkitekten och till­tänkta entre­prenörer djupt engagerade. Flera specialist­funktioner är även involverade.

Redan här behandlas och beslutas fråge­ställ­ningar ur håll­bar­hets- och för­valtnings­pers­pektiv.

Projektkalkylen och tidplanen detaljeras och hyres­nivån fast­ställs.

Under hela fasen pågår en fort­satt dialog med kommunen som till slut leder till en formell bygg­lovs­ansökan.

produktion

Parallellt med detaljprojekteringen startar förberedande markarbeten på plats.

Husbyggnationen förbereds i takt med att grundläggningen genomförs.

Under hela produktionsskedet sker en kontinuerlig uppföljning av tider, kvalitet och kostnader. Kontinuerliga avstämningar görs med skoloperatören och eventuella justeringar av skolan eller förskolan görs.

Innan inflyttning besiktigas fastigheten för att säkerställa våra egna, hyresgästens och kommunens krav.

Och sedan – äntligen skolstart!

förvaltning

Förvaltningsorganisationen som varit delaktig under hela resan tar nu över ansvaret för fastigheten.

Långsiktiga målsättningar gällande bland annat kvalitet, prestanda och funktion mäts och följs upp.

Förvaltningsfasen präglas av personlig kontakt och nära dialog kring alla frågor och situationer som kan uppstå.

Vi ser till att allt fungerar som det var tänkt! 

Idé och analys

Vid projektstart samverkar vi alltid med kommunen och tilltänkta skoloperatörer.

I vissa fall tävlar vi om projektet, i andra fall identifierar vi möjliga projektidéer utifrån behov och möjligheter inom ett geografiskt område.

Typiska aktiviteter är att studera demografi och ekonomiska förutsättningar samt att ta fram grova volymstudier.

Viktigt att fastställa är även detaljplanestatusen för den tilltänkta fastigheten.

Markanskaffning

Ett viktigt steg för att driva projektet vidare är att säkerställa att vi har rådighet över fastigheten, vilket vanligtvis sker med tecknande av ett tomträttsavtal eller genom direktköp.

Innan detta sker görs en nyckeltalskalkyl och ett investeringsbeslut tas.

I det fall fastigheten inte är detaljplanelagt påbörjas detaljplaneprocessen. Detaljplanen sätter ramarna och riktlinjerna för den konkreta projektutformningen.

förprojektering

Förprojekteringen mynnar ut i ett samlat projekt­förslag.

Byggnaden och gården ut­formas i en aktiv dia­log med skol­operatören där utform­ningen skall stödja pedago­giken. I denna fas är arkitekten och till­tänkta entre­prenörer djupt engagerade. Flera specialist­funktioner är även involverade.

Redan här behandlas och beslutas fråge­ställ­ningar ur håll­bar­hets- och för­valtnings­pers­pektiv.

Projektkalkylen och tidplanen detaljeras och hyres­nivån fast­ställs.

Under hela fasen pågår en fort­satt dialog med kommunen som till slut leder till en formell bygg­lovs­ansökan.

i
AVTAL och upphandling

Tidiga överenskommelser och föravtal konkretiseras nu i skarpa avtal.

I och med detta tydliggörs ansvarsfördelningen i projektet.

Förutom bygglovet så inhämtas nu även övriga tillstånd och lov för projektets genomförande.

produktion

Parallellt med detaljprojekteringen startar förberedande markarbeten på plats.

Husbyggnationen förbereds i takt med att grundläggningen genomförs.

Under hela produktionsskyddet sker en kontinuerlig uppföljning av tider, kvalitet och kostnader. Kontinuerliga avstämningar görs med skoloperatören och eventuella justeringar av skolan eller förskolan görs.

Innan inflyttning besiktigas fastigheten för att säkerställa våra egna, hyresgästens och kommunens krav.

Och sedan – äntligen skolstart!

förvaltning

Förvaltningsorganisationen som varit delaktig under hela resan tar nu över ansvaret för fastigheten.

Långsiktiga målsättningar gällande bland annat kvalitet, prestanda och funktion mäts och följs upp.

Förvaltningsfasen präglas av personlig kontakt och nära dialog kring alla frågor och situationer som kan uppstå.

Vi ser till att allt fungerar som det var tänkt!

Långsiktighet: Efter skolstart

Vi ser till att det fungerar som det är tänkt!

För såväl kommun som hyresgäst är det tryggt att veta att Turako fortsätter äga och förvalta sina skolor och förskolor.

Vi ser till att allt kring den nya byggnaden fungerar som det är tänkt och lägger stor vikt vid personlig kontakt och nära dialog kring alla frågor och situationer som kan uppstå.

Eftersom vi är långsiktiga ägare lägger vi in förvaltningsskedet tidigt i planeringen av byggnationen. Det kan handla om allt från kvalitetsval, energiförbrukning, säkerhet och logistik runt fastigheten. Det vi bygger måste fungera på alla plan och under en längre tid.

En stor fördel med att förvalta det vi själva byggt är att vi har upparbetade kontaktvägar med entreprenörer, kommunen, konsulter och övriga leverantörer. Vi har också tagit fram alla avtal i samarbete med ovanstående vilket minskar risken för otydligheter kring tolkningar och ansvarsfördelning.